Statistikk

2019 i tall

  • 113 gjennomførte donasjoner fra avdød giver
  • 439 pasienter fikk livreddende hjelp
  • 84 prosent positive svar til donasjon (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde)
  • 372 transplantasjoner med organ fra avdød giver
  • 67 transplantasjoner fra levende giver (én nyre)
  • 12850 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969
  • 448 på venteliste for nytt organ (pr. 31.12.2019)
  • 26 pasienter døde mens de stod på ventelisten for et nytt organ

Her finner du fullstendige tall for 2019


Antall donasjoner og venteliste for årene 2010–2019


Totalt antall transplantasjoner utført ved OUS Rikshospitalet 1969–2019


Organtransplantasjoner i Norge 2018 og 2019

Det var en markant økning i antall hjertetransplantasjoner i 2019, og det er det høyeste antall i løpet av de siste 10 årene. Også på nyrer ser man en økning. Stadig flere behøver nyretransplantasjon og stadig flere får tilbud om dette. De gode tallene viser at flere har fått et nytt liv ved organtransplantasjon og kommet ut av dialyse. Dialyse er en behandling som er svært kostnadskrevende for samfunnet og ofte belastende for den enkelte pasient. Tallene for øvrige organer viser alt fra stabilitet til en liten økning.


Organdonasjon fra avdøde givere i Norge i årene 2000–2019

Donasjonsraten i Norge er høy, men flere land ligger langt høyere enn oss. De har blant annet satset på god organisering og tilstrekkelige ressurser til virksomheten, noe som gir gode resultater når det gjelder tilgangen på organer. Befolkningens positive holdning er av stor betydning, men det endelige utfallet avhenger mye av hvordan pårørende blir møtt på sykehuset. Tilstrekkelig personale med tid og ressurser er derfor viktig, og noe vi i Norge kan styrke betraktelig.


Antall pasienter på ventelistene pr. 31.12 i årene 2010–2019

Det var en liten nedgang i antall pasienter på venteliste fra 2018 til 2019. Ventelisten har økt kraftig de siste ti årene, og det er ventet at den kommer til å øke ytterligere i årene fremover. Dette henger blant annet sammen med at medisinske fremskritt gjør at stadig flere pasientgrupper får tilbud om transplantasjon. Samtidig blir donorene eldre, færre dør i ulykker, og vi ser en økning i forekomst av livsstilssykdommer i befolkningen. Norge har blant de korteste ventetidene for et nytt organ i verden.


Avslagsprosenten de siste ti årene

Avslagsprosenten var rekordlav i 2019. Hele 84 prosent av de pårørende sa ja på avdødes eller egne vegne, ved spørsmål om organdonasjon på et donorsykehus. Vi ser en tydelig trend de siste ti årene, at nordmenn blir stadig mer positive til organdonasjon. Dette er gode nyheter for alle som venter, og et resultat av det gode arbeidet som gjøres på sykehusene, samt økt bevissthet om organdonasjon i befolkningen.


Antall donasjoner fra avdøde givere i forskjellige land 2019 (PMI)

Det er naturlig med variasjoner fra år til år, og det er heller ikke alle land som registrer data på samme måte. Derfor blir en direkte sammenlikning vanskelig. Det vi imidlertid ser, er at de land som har satset på god organisering av virksomheten, også ligger i øvre sjikt av tabellen. Norge har gode tall, sett i verdenssammenheng, men kunne ha nådd enda høyere ved bedre organisering, oppfølging og styring.


Kilde: OUS Rikshospitalet og Scandiatransplant 
Kommentarer/grafikk: Stiftelsen Organdonasjon